فرم ثبت نام

شرکت هایی که سالهای گذشته در این سامانه ثبت نام نموده اند، نباید ثبت نام جدید انجام دهند و با شناسه کاربری و رمز عبور سالهای پیش نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند. در صورتی شناسه کاربری و رمز عبور خود را فراموش نموده اید با دبیرخانه اجرایی همایش تماس بگیرید فیلد نام و نام خانوادگی مربوط به مشخصات نماینده شرکت یا سازمان می باشد.