آغاز فراخوان نوزدهمین همایش از 31 مرداد
آغاز فراخوان نوزدهمین همایش از 31 مرداد فراخوان نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ...

اسامی شرکت های برتر همایش هجدهم
اسامی شرکت های برتر همایش هجدهم اسامی شرکت هایی که در فرآیند هجدهمین همایش روز ملی حمایت از ...

برگزاری هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
برگزاری هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار گردی ...

جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی
جلسات سیزدهم الی هفدهم کمیته فنی کمیته فنی ارزیابی از واحد های متقاضی حوزه معاونت کالاهای ...

جلسات یازده و دوازده کمیته فنی
جلسات یازده و دوازده کمیته فنی در راستای ارزیابی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ی ...