اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد
اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های م ...

جشنواره ملی حاتم
جشنواره ملی حاتم ششمین گردهمایی مسئولین دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی ...

پایان زمان ثبت نام در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
پایان زمان ثبت نام در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع شرکت های متقاضی حضور در روند ارزیابی همایش حمایت از ...

فراخوان همایش تمدید شد
فراخوان همایش تمدید شد با توجه به استقبال شرکت های متقاضی حضور در روند ارزیابی هجده ...

فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزار کننده هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزار کننده هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با عنایت به آغاز فراخوان هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق ...