اسامی شرکت های برتر همایش نوزدهم1398
اسامی شرکت های برتر همایش نوزدهم1398 شرکت های برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نوزده ...

ششمین جلسه شورای سیاستگذاری 99.07.16
ششمین جلسه شورای سیاستگذاری 99.07.16 تصمیم گیری اعظای شورا در خصوص برگزاری همایش بیستم   ...

جلسه پنجم شورای سیاستگذاری 1399/06/31
جلسه پنجم شورای سیاستگذاری 1399/06/31 جلسه پنجم شورای سیاستگذاری با ریاست آقای تابش معاون وزیر و ر ...

گزارشی از روند برگزاری جلسات کمیته فنی ارزیابی شرکت های متقاضی همایش نوزدهم1398
گزارشی از روند برگزاری جلسات کمیته فنی ارزیابی شرکت های متقاضی همایش نوزدهم1398 هر ساله به مناسبت گرامیداشت 9اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصر ...

آغاز ثبت نام در فراخوان
آغاز ثبت نام در فراخوان برای ثبت نام در روند ارزیابی نوزدهمین همایش روز ملی حمایت از ...