کمیته فنی و شورا

 

 تعاريف و اصطلاحات

1- مصرف­كننده:هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي­كند.

 2- عرضه­كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع­كنندگان، فروشندگان كالا و  ارائه­كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه­اي و همچنين كليه دستگاه­ها، مؤسسات و شركت­هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غير­مستقيم به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف   ­كننده ارائه مي‌نمايند اطلاق مي­شود.

 3- حقوق مصرف­كننده:حقوقي است كه كليه عرضه­كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشترکاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در معاملات رعايت کنند و كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا يا خدمات را برطبق قوانين و ضوابط جاري جبران نمايند.

 4- سازمان حمايت مصرف­كنندگان و توليدكنندگان به اختصار« سازمان حمايت»ناميده مي­شود.

 5- انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« انجمن ملي» ناميده مي­شود.

 6- گواهينامه رعايت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« گواهينامه»ناميده مي­شود.

 7- تنديس رعايت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« تنديس»ناميده مي­شود.

 8- شوراي سیاستگذاری اعطاي گواهينامه و تنديس رعایت حقوق مصرف‌کننده به اختصار« شورا »ناميده   مي­شود.

 9- عنوان رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان حمايت مصرف­كنندگان و توليدكنندگان به اختصار              « مديرعامل سازمان حمايت»درج شده است.

 10- كميته فني بررسي شرايط اعطاي گواهينامه و تنديس رعایت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« كميته فني »ناميده مي­شود.

 11- دبيرخانه شورای سیاستگذاری اعطاي گواهينامه و تنديس رعایت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار                    « دبيرخانه  شورا»  ناميده مي­شود.

 12- دبيرخانه اجرایی اعطاي گواهينامه و تنديس‌های ملیرعایت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« دبيرخانه اجرایی»  ناميده مي­شود.

 13- کمیته پشتیبانی و مالی مراسم نهم اسفند ماه، "روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان"  به اختصار«کمیته پشتیبانی»  نامیده می‌شود.

 
 

 شورا مرکب از اعضای زیر می­باشد:

 

 1. مدیر عامل سازمان حمايت(رئیس شورا).

 

 1. رئيس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان.

 

3- دبیر شورا (مدیر کل دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌ها).

 

 1. اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها(حد اکثر 3 نفر با داشتن حق رأی).

 

 1.  معاون ذي‌ربط در سازمان حمايت  (بدون حق رأی).

 

6- نماینده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 

7- نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی و سایر سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

 

8-  نماینده شرکت متقاضی(بدون حق رأی).

 

9- دبیر انجمن تولیدی/ توزیعی مرتبط (بدون حق رأی).

 

10- مدیر حراست سازمان حمايت (بدون حق رأی).

 

وظایف شورا

 

1- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل­های مربوط و شاخص­های پیشنهادی کمیته فنی و دبیرخانه اجرایی جهت ارایه به سازمان حمايت  برای تصویب نهایی.

 

تبصره: کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرم‌های مربوط درخصوص اعطای گواهینامه رعایت حقوق‌مصرف‌کننده  به واحدهای استانی و شهرستانی، با تصویب و ابلاغ سازمان حمایت خواهد بود.

 

2- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای گواهینامه و تندیس به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور و تعیین واحدهای واجد شرایط.

 

3- نظارت مستمر بر فرآیند کلیه مراحل اجرایی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی و اخذ گزارش از دبیرخانه‌های اجرایی مربوط.

 

اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها:

 

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 • وزارت جهاد کشاوری

 

 • وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 • بانک مرکزی

 

 • اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 

 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

کمیته فنی مرکب از اعضاء زیر است:  

 

 1. معاون ذي‌ربط  در سازمان حمايت  (رئیس کمیته).

 

 1. رئیس انجمن ملی.

 

 1. مدیر کل ذي‌ربط (بدون حق رأی).

 

 1. سه نفر از اعضاء هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها به انتخاب سازمان حمايت.

 

 1. نماینده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 

 1.  نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی و سایر سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

 

 1. رئيس اداره دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی ذي‌ربط/ نماینده دبیر شورا ( دبیر کمیته  و بدون حق رأی).

 

 1. نماینده شرکت متقاضی(بدون حق رأی).

 

 1. کارشناس مربوط در سازمان حمايت (بدون حق رأی).

 

 1. مدیر حراست سازمان حمايت (بدون حق رأی).

 

وظایف کمیته فنی

 

کمیته فنی ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص پرونده­ها و اطلاعات دریافت شده(بازدید و ...) درخصوص واحدهای واجد شرایط طبق ضوابط، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را جهت تصویب نهایی در شورا به دبیرخانه ارسال می­نماید.

 

تبصره 1:درصورت رد تقاضای متقاضی درکمیته فنی، مراتب طی نامه­ای با ذکر علت از طریق معاونت ذي‌ربط  به متقاضی اعلام(حد اکثر دو روز) تا در صورت رفع نواقص، مستندات لازم جهت رسیدگی بعدی ارایه شود(حداکثر   7روز) و یا در صورت اعتراض نسبت به رأی کمیته، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مراتب اعتراض خود را کتبا به همراه مستندات به دبیرخانه اعطای گواهینامه و تندیس اعلام نماید تا مراتب در کمیته فنی مجددا بررسی شود.

 

تبصره 2:تصمیمکمیته فنی در مرحله دوم رسیدگی به درخواست مجدد متقاضی در هر صورت به شورا ارایه و تصمیم نهایی اتخاذ می­‌شود.

 

اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها:

 

 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 • وزارت جهاد کشاوری

 

 • وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 • بانک مرکزی

 

 • اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 

 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

دبیرخانه شورا:   

 

دبیرخانه شورا در سازمان حمایت مستقر بوده و عهده­دار وظایف زیر می­باشد:

 

1- انجام کلیه امور دبیرخانه­ای شورا، از جمله؛ ایجاد هماهنگی­های لازم جهت برگزاری جلسات شورا.

 

2- دریافت نظرات کمیته فنی و طرح آن در جلسه شورا.

 

3- پیگیری مستمر به منظور برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تندیس.

 

4- تهیه و پیشنهاد اصلاحات مورد نظر در آیین­نامه و دستورالعمل­های اجرایی و ارائه آن به سازمان حمایت جهت تصویب.

 

 1. تهیه و ارسال فرم­ها و جداول مربوط به اخذ اطلاعات و نگهداری سوابق و انعکاس آن به سازمان حمایت جهت انجام مراحل تصویب و ابلاغ به واحدهای ذي‌ربط.

 

 1. ارایه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلان جهت برگزاری مراسم ملی و استانی.

 

 

 

دبیرخانه اجرایی:

 

دبیرخانه اجرایی در سازمان حمایت(دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌ها ) مستقر بوده و کلیه فرآیند اجرایی، از مرحله فراخوان تا برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را به شرح زير عهده‌دار خواهد بود:

 

 • انجام كليه امور دبيرخانه‌اي و ايجاد هماهنگي‌‌هاي لازم جهت برگزاري جلسات کميته فني.

 

 •  اعلام فراخوان اعطاي گواهينامه و تنديس.

 

 •  دريافت و ثبت درخواست شرکتهاي متقاضي.

 

 •  دریافت اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای بررسی.

 

 • انجام هماهنگی­های لازم به منظور برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تنديس به شرکتهاي منتخب.

 

 کمیته پشتیبانی:

 

به منظور انجام فرآیند اجرايي و امور مالی مربوط و برگزاری هر چه باشکوه‌تر روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کمیته‌ای با عنوان" کمیته پشتیبانی" با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر در دبيرخانه اجرايي تشکیل می‌شود و مسئولیت امور مالی و پشتیبانی مربوط به این کمیته می‌باشد. ضمناً این کمیته مؤظف است بر اساس سیاستهای سازمان حمایت انجام وظیفه نموده و گزارش کار خود را نیز به صورت نوبه‌ای و موردی حسب نیاز به دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌ها، سازمان حمایت ارایه نماید.

 

 

 

كميته پشتيباني مركب از اعضاي زير مي‌باشند:

 

ترکیب اعضای کمیته پشتیبانیمراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

 

- مدیر کل محترم دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت/ نماینده وی با معرفی کتبی(به عنوان عضو و رئيس کمیته).

 

- مدیر محترم حراست سازمان حمایت/ نماینده وی با معرفی کتبی(عضو کمیته).

 

- رئيس محترم  انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان/ نماینده وی با معرفی کتبی (عضو کمیته).

 

- مدیر عامل/ رئيس هیات مدیره محترم دو شرکت از شرکت‌های برتری که در سال‌های گذشته موفق به کسب تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشند/ نماینده وی با معرفی کتبی به شرط متقاضي بودن در سال جاري به نمايندگي از شركت‌ها(عضو کمیته).

 

* یک شرکت با معرفی کتبی معاون محترم نظارت برکالاهای سرمایه‌ای و خدمات و یک شرکت نیز با معرفی کتبی معاون محترم نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان.

 

 

 

 وظايف کمیتهپشتیبانی:

 

نمونه‌ای از شرح وظایف کمیته پشتیبانی مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

 

- تشکیل جلسات کاری منظم در محل سازمان حمایت.

 

- افتتاح حساب در یکی از بانک‌های  معتبر شهر تهران.

 

* صاحبان حساب سه نفر از اعضاء(یک نفر از شرکت‌های متقاضی- یک نفر از سازمان حمایت – یک نفر از انجمن ملی حمایت)می‌باشند.

 

* برداشت از حساب مربوط با 2 امضاء از سه امضاء خواهد بود.

 

- معرفی شماره حساب مربوط به دبیرخانه اجرایی.

 

- دریافت وجوه(از طریق حساب ذي‌ربط) از شرکت‌های متقاضی شرکت در روند اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان با توجه به ضوابط  مربوط و با هماهنگی سازمان حمایت.

 

- کمیته پشتیبانی مي‌تواند ضمن بررسی سوابق اجرای مراسم سال‌های گذشته و با توجه به نقاط ضعف و قوت آن و همچنین هماهنگی با سازمان حمایت، با شرکت‌های رسمی پیمانکار برگزار کننده همایش به‌صورت کلی/ موردی قراردادهای لازم را منعقد نماید.

 

*کمیته پشتیبانی می‌تواند کلیه امور همایش را با یک شرکت معتبر و یا به قراردادهايي به صورت جداگانه براي، هر فعالیت با فرد يا شرکت مجزا منعقد نماید.

 

- کمیته پشتیبانی باید کلیه امور مربوط را با برنامه‌ریزی کامل، دقیق و به‌ موقع انجام داده تا مراسم مربوط به نحو احسن و بهتر از سال‌های گذشته انجام شود.

 

-  کلیه پرداخت‌ها و هزینه‌های مربوط از محل حساب ذي‌ربط  به پیمانکاران، با مصوبه کمیته پشتیبانی قابل انجام خواهد بود.