سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی
سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی پرونده واحدهای اقتصادی ...

ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست گذاری
ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست گذاری در راستای بررسی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ...

اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد
اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های م ...

جشنواره ملی حاتم
جشنواره ملی حاتم ششمین گردهمایی مسئولین دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی ...

پایان زمان ثبت نام در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
پایان زمان ثبت نام در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع شرکت های متقاضی حضور در روند ارزیابی همایش حمایت از ...