جلسات سوم شورا و پنجم و ششم کمیته فنی
جلسات سوم شورا و پنجم و ششم کمیته فنی سومین جلسه شورای سیاست گذاری و پنجمین و ششمین جلسات کمیته فن ...

سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی
سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی سومین و چهارمین جلسه کمیته فنی بررسی پرونده واحدهای اقتصادی ...

ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست گذاری
ادامه روند برگزاری جلسات کمیته فنی و شورای سیاست گذاری در راستای بررسی شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس های ...

اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد
اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس برگزار شد اولین جلسه شورای سیاست گذاری اعطای گواهینامه و تندیس های م ...

جشنواره ملی حاتم
جشنواره ملی حاتم ششمین گردهمایی مسئولین دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی ...