قابل توجه شرکت های متقاضی حضور در همایش بیستم
قابل توجه شرکت های متقاضی حضور در همایش بیستم شرکت های متقاضی حضور در روند ارزیابی همایش بیستم حتما این مط ...

فراخوان همایش بیستم
فراخوان همایش بیستم ثبت نام در بیستمین همایش روز ملی حمایت از حقوقمصرف کنندگان 1 ...

اسامی شرکت های برتر همایش نوزدهم1398
اسامی شرکت های برتر همایش نوزدهم1398 شرکت های برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نوزده ...

ششمین جلسه شورای سیاستگذاری 99.07.16
ششمین جلسه شورای سیاستگذاری 99.07.16 تصمیم گیری اعظای شورا در خصوص برگزاری همایش بیستم   ...

جلسه پنجم شورای سیاستگذاری 1399/06/31
جلسه پنجم شورای سیاستگذاری 1399/06/31 جلسه پنجم شورای سیاستگذاری با ریاست آقای تابش معاون وزیر و ر ...