ارزیابی بنگاههای متقاضی در حوزه تولید مواد غذایی و شبکه های توزیعی و اقتصادی
ارزیابی بنگاههای متقاضی در حوزه تولید مواد غذایی و شبکه های توزیعی و اقتصادی شرکتهای تولید کننده مواد غذایی و شرکتهای حوزه شبکه های توز ...

بررسی عملکرد شرکت های حوزه گردشگری،در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان
بررسی عملکرد شرکت های حوزه گردشگری،در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان در جلسه کمیته فنی ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه ...

جلسه مشترک مدیران عامل شرکت ها و اعضای کمیته فنی ارزیابی بنگاه های اقتصادی
جلسه مشترک مدیران عامل شرکت ها و اعضای کمیته فنی ارزیابی بنگاه های اقتصادی در یازدهمین جلسه کمیته فنی ارزیابی واحدهای متقاضی دریا ...

بررسی و ارزیابی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و دارویی
بررسی و ارزیابی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و دارویی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و دارویی متقاضی دریافت گوا ...

برگزاری جلسات کمیته فنی همایش نوزدهم
برگزاری جلسات کمیته فنی همایش نوزدهم در راستای ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت گواهینامه و تندیس ها ...